Stowarzyszenie SYMPHONIA powstało w 2004 roku z inicjatywy osób zarówno związanych zawodowo z muzyką (soliści, kompozytorzy, dziennikarze) jak i traktujących muzykę jako ważną część swojego życia pozazawodowego. Celem stowarzyszenia jest promowanie kultury, w szczególności muzycznej, wspieranie edukacji artystycznej, upowszechnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspieranie aktywizacji pozazawodowej osób o zainteresowaniach kulturalnych, upowszechnianie wykonawstwa kameralnego i orkiestrowego – opierając się głównie na zespołach I SOLISTI di VARSAVIA oraz SINFONIA VIVA. Realizację swoich celów stowarzyszenie realizuje w formie nie przynoszącej zysku.

Nazwa: Stowarzyszenie „Symphonia”
Siedziba i adres: 00-679 Warszawa, ul.Wilcza 44 m.12
Data wpisu do rejestru: 18.08.2004

Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy.

Zarząd:

 • Tomasz Henryk Radziwonowicz – Prezes Zarządu
 • Krystyna Janicz-Szyszkin – Członek Zarządu
 • Karol Mikołaj Radziwonowicz – Członek Zarządu
 • Marcin Stefaniuk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Jagna Dankowska
 • Beata Olbrycht
 • Anna Barszcz

Cele statutowe – działalność nieodpłatna:

 • promowanie kultury, w szczególności muzycznej,
 • wspieranie doskonalenia zawodowego i edukacji artystycznej,
 • upowszechnianie europejskiego dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie aktywizacji pozazawodowej osób o zainteresowaniach kulturalnych,
 • upowszechnianie wykonawstwa kameralnego i orkiestrowego.

Cele statutowe – działalność odpłatna:

 • stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej rozumianej jako działalność odpłatna pożytku publicznego zdefiniowana w ustawie.

Działalność gospodarcza (REGON 015806881):

 • artystyczna działalność twórcza, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych,
 • działalność wydawnicza, wydawanie książek i płyt,
 • organizowanie koncertów różnego typu,
 • działalność edukacyjna, organizowanie kursów i seminariów.